【no hu m88】Báo Lào: Tình đoàn kết đặc biệt Lào-Việt Nam là di sản vô giá

[tập trung] thời gian:2023-11-28 23:24:58 nguồn:xyz nổ hũ tác giả:Thời gian rảnh rỗi Nhấp chuột:195hạng hai
Trong bối cảnh tình hình khu vực và thế giới thay đổi nhanh chóng,áoLàoTìnhđoànkếtđặcbiệtLàoViệtNamlàdisảnvôgiáno hu m88 Lào và Việt Nam xây dựng cơ chế hợp tác chặt chẽ, bảo đảm cùng có lợi trên cơ sở tôn trọng độc lập, chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ.

(Tổng biên tập:Điểm phát sóng)

    thông tin liên quan
    Khuyến nghị tuyệt vời
    Số nhấp chuột phổ biến
    Liên kết